Search An Article

Search within hundreds of thousands of academic publications metadata.

TÜRKİYE'DE ARAŞTIRMA ALTYAPILARININ DESTEKLENMESİNE YÖNELİK VERGİSEL TEŞVİKLER ( TAX INCENTIVES TO SUPPORT RESEARCH INFRASTRUCTURES IN TURKEY )

Author : Mine Nur Bozdoğan

Abstract

Research infrastructures are an effective policy tool in increasing innovation capacity and performance, contributing to business value generation through knowledge and technology transfer by enhancing the cooperation and interaction between universities and industry to a higher level, amplifying qualified human resources, increasing the export of knowledge-based and technology-intensive products with high added value, and improving productivity and global competition. Along with a variety of funding mechanisms aimed at R&D and innovation, tax incentives provided within the framework of an incentive policy stand out as an important support element in ensuring sustainability and efficiency in research infrastructures, which take on significant functions toward the achievement of diverse objectives in the fields of science, technology and innovation. Based on this approach, this study first discusses research infrastructures from a conceptual standpoint with particular focus on their purpose, importance and development, followed by an in-depth analysis of tax incentives aimed at supporting research infrastructures, taking into account applicable tax legislation, recent legislative regulations and notably Law no. 6550 on Supporting Research Infrastructures, the latter constituting the fundamental legal framework for supporting research infrastructures with a view to enabling sustainability and more efficient use.

Keywords: Research Infrastructure, R & D, Innovation, Tax Incentives, Law No. 6550


Yenilikçilik kapasitesinin ve performansının yükseltilmesinde, üniversite ve sanayi kesimi arasındaki işbirliği ve etkileşimin daha ileri düzeye taşınarak bilgi ve teknoloji transferi yoluyla ticari değer oluşturulmasına katkı sağlanmasında, nitelikli insan kaynağının zenginleştirilmesinde, katma değeri yüksek, bilgiye dayalı teknoloji yoğun ürünlerin ihracatının arttırılmasında, verimliliğin ve küresel rekabet gücünün arttırılmasında etkili politika araçlarından birisi de araştırma altyapılarıdır. Bilim, teknoloji ve yenilik alanında belirlenen hedefler çerçevesinde önemli fonksiyonlar üstlenen araştırma altyapılarının sürdürülebilirliğinin ve etkinliğinin sağlanmasında, Ar-Ge ve yenilikçiliğin finansmanına yönelik çeşitli mekanizmaların yanısıra teşvik politikası çerçevesinde sağlanan vergisel teşvikler de önemli bir destek unsurudur. Bu yaklaşımdan hareketle, çalışmada, araştırma altyapıları kavramsal boyutta ele alınarak bu yapıların amacı, önemi ve gelişimi ortaya konulacak ve araştırma altyapılarının daha etkin kullanımını ve sürdürülebilirliğini sağlamak üzere desteklenmesine ilişkin temel hukuki çerçeveyi oluşturan 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun ve son dönemdeki yasal düzenlemeler de dikkate alınarak vergi mevzuatı kapsamında, araştırma altyapılarının desteklenmesine yönelik vergisel teşvikler incelenecektir.

Keywords: Araştırma Altyapısı, Ar-Ge, Yenilikçilik, Vergisel Teşvikler, 6550 sayılı Kanun