Search An Article

Search within hundreds of thousands of academic publications metadata.

Yerel Ekonomik Kalkınmada Sürdürülebilir Bir Hayat İçin Akıllı Şehirler ( Smart Cities For A Sustainable Life In Local Economic Development )

Author : Filiz Kutluay Tutar -Sema Canbulut -Nur Funda Tutar

Abstract

The sub-stages of national development are regional and local development. With the effect of globalization, the understanding of development from the local to the center is dominant in the countries, not from the center to the local. Sustainable local development is important for sustainable development to be successful. Sustainable local development; means raising the living standard so that people can have a sustainable life with the sustainable use of factors such as people, environment, natural resources, income increase. In this context, local cities are important. Problems in basic services such as infrastructure, transportation, health, education and housing due to population density and urbanization in cities are on the agenda. It is a known fact that traditional city solutions are not sufficient. In this case, based on information and communication technology; smart cities, which are environmentally friendly, long-term and effective, are no longer a necessity, but a necessity.Smart cities that make life easier, protect nature and offer an economic, technological and social life increase living standards. In this study, which was created with a qualitative method, our aim is to bring up the need for smart cities for a sustainable life of the cities that have become an important indicator of sustainability and the households, which are the most important economic units living in these cities.

Keywords: Sustainable Development, Local Development, Smart City, National Smart City, Türkiye


Ulusal kalkınmanın alt basamakları bölgesel ve yerel kalkınmadır. Küreselleşmenin de etkisiyle ülkelerde merkezden yerele değil, yerelden merkeze kalkınma anlayışı hakimdir. Sürdürülebilir kalkınmanın başarılı olabilmesi için sürdürülebilir yerel kalkınma önem arz etmektedir. Sürdürülebilir yerel kalkınma; insan, çevre, doğal kaynaklar, gelir artışı gibi faktörlerin sürdürülebilir kullanımı ile insanların sürdürülebilir bir yaşama sahip olabilmesi için yaşam standardının yükseltilmesi anlamına gelmektedir. Bu bağlamda yerelde şehirler önem taşımaktadır. Şehirlerdeki nüfus yoğunluğuna ve kentleşmeye bağlı altyapı, ulaşım, sağlık, eğitim ve barınma gibi temel hizmetlerde sorunlar gündemdedir. Geleneksel şehir çözümlerinin yeterli olmadığı bilinen bir gerçektir. Bu durumda bilgi ve iletişim teknolojisine dayalı; çevreci, uzun vadeli ve etkin olan akıllı şehirler artık bir ihtiyaç değil zorunluluktur. Hayatı kolaylaştıran, doğayı koruyan, ekonomik, teknolojik ve sosyal bir yaşam sunan akıllı şehirler yaşam standartlarını artırmaktadır. Nitel yöntemle oluşturulan bu çalışmada amacımız, sürdürülebililirliğin önemli bir göstergesi haline gelen kentler ve bu kentlerde yaşayan ekonomik birimlerin en önemlisi olan hanehalklarının sürdürülebilir  bir hayat için akıllı şehirlere duyduğu ihtiyacı gündeme getirmektir.

Keywords: Sürdürülebilir Kalkınma, Yerel Kalkınma, Akıllı Şehir, Ulusal Akıllı Şehir, Türkiye