Search An Article

Search within hundreds of thousands of academic publications metadata.

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna Göre Ticari Reklamlar ve Haksız Ticari Uygulamalar ( Commercial Advertisements and Unfair Commercial Practices According to No 6502 Law on The Protection of The Consumer The "Time" Method )

Author : Hatice Kübra İPEK

Abstract

The consumer is the person who is supplied with the goods and services demanded by him for his individual needs. According to The Law No 6502 on the Protection of the Consumer; consumer refers to the natural or legal person acting for commercial or non-professional purposes.

Advertising plays an important role in determining the preferences of consumers. A product or service is promoted to the target audience through advertisements. Advertising aims to promote the goods produced and services offered to consumers and increase their sales. It is possible to liken advertisements to a bridge between sellers or service providers and consumers. In other words; advertising, which aims to increase the demands of individuals, provides an intermediary in the promotion of goods and services.

The legal protection of consumers, who are called persons to whom goods are supplied and services are supplied, in line with their personal needs, is of great importance. In line with the fact that these expectations of the consumers, who have various expectations in line with the advertisements, cannot be met, it has been protected by the Law No. 6502 on the Protection of the Consumer in Turkish law. The Law No 6502 on the Protection of the Consumer includes commercial advertisements and unfair commercial practices.

Turkish consumer law has been affected in line with the developments in European Union Law, and commercial practices that distort or are likely to disrupt the economic behavior of consumers in general are considered to be “unjust”. In this study, commercial advertisements and unfair commercial practices within the scope of The Law No 6502 on the Protection of the Consumer are discussed and examined in detail.

Keywords: Commercial Advertisements, Unfair Commercial Practices


Tüketici, bireysel gereksinimleri için kendisinin talep ettiği mal ve hizmetlerin sunulduğu kişilerdir. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre; tüketici, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.

Tüketicilerin tercihlerinin belirlenmesinde reklamlar önemli bir rol oynamaktadır. Reklamlar aracılığıyla bir mal veya hizmetin hedef kitleye yönelik tanıtımı yapılmaktadır. Reklamları, satıcılar veya hizmet sağlayıcılar ile tüketiciler arasındaki bir köprüye benzetmek mümkündür. Reklamlar, üretilen malların ve sunulan hizmetlerin tüketicilere tanıtılmasını ve bunların satışının arttırılmasını amaçlamaktadır. Başka bir deyişle, bireylerin taleplerinin artırılmasını sağlama amacı taşıyan reklamlar, mal ve hizmetlerin tanıtılmasında aracılık sağlamaktadır. 

Şahsi ihtiyaçları doğrultusunda kendilerine mal arz edilen ve hizmet tedarik edilen kişiler olarak adlandırılan tüketicilerin hukuki açıdan korunmaları büyük bir öneme sahiptir. Reklamların tüketicilerin çeşitli beklentilerinin karşılanamaması doğrultusunda, Türk hukukunda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile tüketici hakları koruma altına alınmıştır. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, ticari reklamları ve haksız ticari uygulamaları kapsamına almıştır.

Türk tüketici hukuku, Avrupa Birliği hukukunda yaşanılan gelişmelerin doğrultusunda etkilenmiş ve tüketicilerin genel olarak iktisadi davranışını bozan veya bozma ihtimali olan mesleki özene aykırı olan ticari uygulamaların “haksız” olduğu kabul edilmiştir. Bu çalışmada, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında ticari reklamlar ve haksız ticari uygulamalar detaylı bir şekilde ele alınıp incelenmiştir.

Keywords: Ticari Reklamlar, Haksız Ticari Uygulamalar