Search An Article

Search within hundreds of thousands of academic publications metadata.

Piyanoda Deşifre Çalışmalarının “Süre” Yöntemi Üzerinden Uygulanabilirliğine İlişkin Bir İnceleme ( An Investigation on The Applicability of Piano Showcase Through The "Time" Method )

Author : Kutup Ata TUNCER

Abstract

One of the most basic elements of instrument training is sight-reading. This is because sight-reading not only ensures that how many works or studies (etudes) there are written about the instrument, they can be easily extracted and analyzed, and it also helps to develop instrument technique with exercises. Therefore, fluency in sight-reading definitely has a healthy effect on instrument training. When we look at the basis of sight-reading training, revealing the work or etude is based on the coordination between the note (source), eye (sight), and hand (touch). The metronome is also frequently used in the gradual improvement of this coordination. The hypothesis of this study is based on the fact that a different contribution can be made to the development of sight-reading in piano by using the "duration" method instead of the metronome. The reason for this is that while working with the metronome provides some technical developments, it can create a uniform time perception on the didactic point of view. Working with the "duration" method, on the other hand, strengthens the possibility of obtaining both a disciplinary understanding of work and a non-didactic and interpretive performance in this work at a specified time. The accuracy of this hypothesis can be revealed by examining the studies in different fields in which the "duration" method is used. The aim of this study is to provide a model proposal by supporting the assumptions about how results can be obtained by using the "time" method of deciphering studies, supported by a literature review. The importance of the study comes to the fore in the point of modeling the developments in the applications made with the "time" method in other fields to the sight-reading studies in piano education. The method of the study is the document analysis method, which is one of the qualitative research types, due to the examination of articles and theses in related fields. Due to the usability of the concept of "duration" in many fields, the concept is limited to fields such as art and sports. The results to be obtained will be interpreted from a descriptive point of view and a feasible model proposal will be presented.

Keywords: Piano, Decipher, Metronome, Duration, Working Model (Pomodoro).


Çalgı eğitiminin en temel unsurlarından biri deşifredir. Çünkü deşifre, enstrümana dair yazılmış ne kadar eser ya da çalışma (etüt) varsa, hem bunların rahatlıkla çıkarılıp analiz edilmesini sağlamakta hem de egzersizlerle enstrüman tekniğinin geliştirilmesine yardımcı olmaktadır. Bu nedenle deşifrenin akıcı olması, çalgı eğitimi üzerinde kesinlikle sağlıklı bir etki yaratmaktadır. Deşifre eğitiminin temeline bakıldığında, eserin ya da etüdün ortaya çıkarılması nota (kaynak), göz (görme) ve el (tuşe) arasındaki koordinasyona dayalıdır. Bu koordinasyonun kademeli olarak geiştirilmesinde de sıklıkla metronom kullanılmaktadır. Bu çalışmanın hipotezi, metronom yerine “süre” yönteminin kullanılmasıyla, piyanodaki deşifre gelişimine farklı bir katkının sağlanabileceği üzerine kurulmuştur.  Bunun nedeni, metronom ile çalışmanın, teknik açıdan bir takım gelişimleri sağlarken, didaktik açıdan ise etüdü çalışan üzerinde tek tip bir zaman algısı oluşturabilmesidir. “Süre” yöntemiyle çalışmak ise, belirlenmiş bir zamanda hem disiplinel bir çalışma anlayışını hem de bu çalışma içinde didaktik olmayan ve yoruma dayalı bir icranın da elde edilebileceği ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Bu hipotezin doğruluğu, “süre” yönteminin kullanıldığı farklı alanlardaki çalışmaların incelenmesiyle ortaya çıkartılabilir. Bu çalışmanın amacı da, deşifre çalışmalarının, “süre” yöntemi kullanılarak nasıl sonuçların elde edilebileceğine ilişkin varsayımların, literatür taramasıyla desteklenerek bir model önerisinin oluşturulmasını sağlamaktır. Çalışmanın önemi, başka alanlarda “süre” yöntemiyle yapılan uygulamalardaki gelişimlerin, piyano eğitimindeki deşifre çalışmalarına modellenerek kazandırılması noktasında öne çıkmaktadır. Çalışmanın yöntemi, ilgili alanlardaki makale ve tezlerin incelenmesinden ötürü nitel taraştırma türlerinden doküman analizi yöntemidir. “Süre” kavramının pek çok alanda kullanılabilirliğinden dolayı kavram, sanat ve spor gibi alanlarla sınırlandırılmıştır. Elde edilecek sonuçlar, betimsel bir bakış açısıyla yorumlanıp ortaya uygulanabilir bir model önerisi sunulacaktır.

 

Keywords: Piyano, Deşifre, Metronom, Süre, Çalışma Modeli (Pomodoro).