Search An Article

Search within hundreds of thousands of academic publications metadata.

HAKEDİŞ ÖDEMELERİNDE TAHSİL EDİLEN DAMGA VERGİSİNİN İADE TALEBİ VE DAVA AÇMA – HATA DÜZELTMEYE BAŞVURMA SORUNSALI ( REQUESTING FOR REFUND OF THE STAMP TAX WITHHELD AT SOURCE ON PROGRESS PAYMENTS AND IN ADDITION THE PROBLEM OF TAKING A RIGHT DECISION: LITIGATION VS. ERROR CORRECTION )

Author : KADİR AYYILDIRIM

Abstract

Persons have right to sue against taxes collected in an unlawful manner or in excess in accordance with Article 125/(1) of the Turkish Constitution of 1982. Moreover, they have an opportunity to resolve the dispute directly at the administrative stage without being in litigation, too. The way of error correction enacted in the Turkish Tax Procedure Law serves such an aim. In both Turkish Stamp Tax Law and other laws, “contract award decisions” and “letting of contracts” that will be settled therafter are exempted from the stamp tax. However, it is debatable whether progress payments after these phases are within the scope of this exemption. This study discusses whether the stamp tax will be withheld at source on the progress payments in these cases and also whether the these taxes deducted from the payments amounts is in accordance with the law. In addition to this, the study examines how persons should act the return of the aforementioned stoppages in the context of decisions of the judicial organs. Making the right choices of persons will both prevent loss of rights and financial losses.

Keywords: Stamp Tax, Tax Errors, Right to Sue, Error Correction, Progress Payments


Hukuka aykırı tahsil edilen vergiler ile fazla ve yersiz tahsil edilen vergilere karşı Anayasa md.125/(1) gereğince dava açılabilmektedir. Bunun yanında kişiler dava açma yolunu tercih etmeden anlaşmazlığı doğrudan idari aşamada çözüme kavuşturma imkanına da sahiptirler. Vergi Usul Kanununda düzenlenen hata düzeltme müessesesi bu amaca hizmet etmektedir. Damga Vergisi Kanunu ile diğer kanunlarda bazı hallerde ihale kararları ile sonrasında düzenlenecek ihale sözleşmeleri damga vergisinden istisna edilmiştir. Bununla birlikte asıl işlem sonrası ödenecek hakediş bedellerinin bu istisna kapsamına girip girmediği ise tartışmalıdır. Çalışmada asıl işlemin damga vergisinden istisna edildiği bu hallerde hakediş bedelleri üzerinden kesilen damga vergisinin hukuka uygun olup olmadığı ve söz konusu kesintilerin iadesinde kişilerin ne şekilde hareket etmeleri gerektiği yargı organları kararları doğrultusunda ele alınmıştır. Zira kişilerin doğru tercihi olası bir hak kaybını önleyecekken dikkat etmeleri gerekli nüanslar da maddi kayıplarının önüne geçebilecektir.

Keywords: Damga Vergisi, Vergi Hataları, Dava Açma Hakkı, Hata Düzeltme, Hakediş Ödemeleri