Search An Article

Search within hundreds of thousands of academic publications metadata.

Türkiye’de Teknokentlerde Yürütülen Ar-Ge Faaliyetleri: Kalkınma Planları Bağlamında Bir Değerlendirme ( R&D Activities Carried Out in Technopolises in Turkey: An Evaluation in the Context of Development Plans )

Author : Mustafa Cehti AKBIYIK

Abstract

Technology has become more important in economic policies and production processes, with the globalization process. The age of technology, which is developing rapidly day by day, has led countries and companies to develop technology with R&D investments. Countries have provided significant economic advantages in this period with the outputs of their R&D studies. After the 1980s, Turkey gave more importance and a share of the budget to science and technology in the production processes to take part in the global competition. Various technology policies and targets have been determined within the five-year development plan to make growth and profitability continuous, In the study, eight development plans covering the years 1979-2023 and Technocity and R&D concepts were explained, and university-industry collaborations, R&D, and technology development targets targeted as a result of development plans were evaluated with data. As a result, Turkey's investments in R&D investments and activities should be increased to compete with developed countries in international markets.

Keywords: R&D, Technopark, Technology, Innovation


Küreselleşme süreci ile birlikte ekonomi politikalarında ve üretim süreçlerinde teknoloji daha önemli bir konuma gelmiştir. Her geçen gün hızla gelişen teknoloji çağı, ülkeleri ve firmaları Ar-Ge yatırımları ile teknoloji geliştirmeye yöneltmiştir.  Ülkeler yürüttükleri Ar-Ge çalışmalarının çıktılarıyla bu dönemde ekonomik olarak önemli avantajlar sağlamışlardır. Türkiye’de 1980’li yıllardan sonra küresel rekabette yer alabilmek için üretim süreçlerinde bilim ve teknolojiye daha çok önem vermiş ve kamu bütçelerinde bu alanlara önemli paylar ayırmışlardır. Söz konusu bu önem için öncelikle büyümeyi ve karlılığı sürekli bir hale getirebilmek hedeflenmiş ve bu doğrultuda beş yıllık kalkınma planları içerisinde çeşitli teknoloji politikaları ve hedefleri belirlenmiştir. Çalışmada 1979-2023 yıllarını kapsayan sekiz tane kalkınma planı ve Teknokent ile Ar-Ge kavramları açıklanmış, kalkınma planları neticesinde hedeflenen üniversite sanayi iş birlikleri, Ar-Ge ve teknoloji geliştirme hedefleri veriler ile değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, Türkiye’nin uluslararası piyasalarda gelişmiş ülkeler ile rekabet edebilmek için Ar-Ge yatırımlarına ve faaliyetlerine yatırımları arttırılmalı,  Fikri ve Sınai Mülkiyet Verilerinin istenilen düzeye ulaşamadığı bu doğrultuda teşvik uygulamalarının ve teknoloji politikalarının iyileştirilmesine ulaşılmıştır.

Keywords: Ar-Ge, Teknokent, Teknoloji, İnovasyon