Search An Article

Search within hundreds of thousands of academic publications metadata.

Aile İçi Şiddetin Fail ve Mağdurları: Psikososyal Bir İnceleme ( Perpetrators And Victims Of Domestic Violence: A Psychosocial Assessment )

Author : Mehmet Nasır BOZDAĞLI -İbrahim POLATER

Abstract

Violence is any physical, sexual, psychological, verbal or economic attitude and behavior, including acts that result or are likely to result in physical, sexual, psychological or economic harm or suffering to the individual, threats and pressures against this, or arbitrary deprivation of freedom. Violence can occur in private or in public (at home, between family members, on the street, at work). Violence is a universal phenomenon that can be seen in all societies. Behaviors of human beings, who are social beings, are limited as a necessity of living in society and social norms are determined by society. People who do not comply with these rules may face various sanctions by the society or the legal system. Despite these sanctions, individuals may turn to violence as a result of the conflicts they experience in the psychological and social fields. Violence is a social problem that cannot be ignored from the past to the present. In this study, the phenomenon of domestic violence was subjected to a psychosocial examination in terms of the perpetrators and victims of violence.

Keywords: Violence, Domestic Violence, Family, Perpetrator, Victim.


 

Şiddet, bireyin fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik yönden zarar görmesiyle ya da acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfi engellenmesini de içeren, fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranıştır. Şiddet, özel veya kamusal alanda (evde, aile bireyleri arasında, sokakta, iş yerinde) meydana gelebilir. Şiddet tüm toplumlarda görülebilen evrensel bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplumsal bir varlık olan insanın davranışları toplum içinde yaşamasının bir gereği olarak sınırlandırılmıştır ve toplum tarafından sosyal normlar belirlenmiştir. Belirlenen bu kurallara uymayan insanlar toplum tarafından ya da hukuk sistemi tarafından çeşitli yaptırımlarla karşılaşabilmektedir. Bu yaptırımlara rağmen bireyler psikolojik ve sosyal alanda yaşadıkları çatışmalar sonucu şiddete yönelebilmektedirler.  Şiddet geçmişten günümüze devam eden göz ardı edilemeyecek toplumsal bir sorundur. Bumakalede aile içi şiddet olgusu şiddetin fail ve mağdurları açısından psikososyal bir incelemeye tabi tutulmuştur.

Keywords: Şiddet, Aile İçi Şiddet, Aile, Fail, Mağdur.