Search An Article

Search within hundreds of thousands of academic publications metadata.

DİJİTAL ÇAĞDA İLETİŞİMSİZLİK: DİJİTAL ZORBALIK ( NON-COMMUNICATION IN THE DIGITAL AGE: DIGITAL BULLYING )

Author : -Ensar LOKMANOĞLU-

Abstract

This is what you are constantly thinking about how the future ages will be with digital transformation. In ancient times, physical power was replaced by technological developments and information. has left. Bullying on the basis of physical power imbalance in ancient times It has evolved into more emotional relationships in its age. Recently, the internet and With the digitalization created by technological developments, it has entered our lives and negatively affected public health. The issue of digital bullying, which is a type of miscommunication that affects Today, social communication methods made with electronic communication tools are technological. constantly changing and changing with developments. With this change, different demographics Individuals with special characteristics meet in the virtual environment in order to interact, especially cyberbullying on the internet through online games, social media applications They may encounter behaviors that we describe as When the types of cyberbullying, which have different elements from traditional bullying, are evaluated and especially considering that these behaviors are exhibited in the internet environment, cyberbullying The proposals to be created in order to prevent it are in the digital environment rather than pure legal sanction. communication techniques used and related public institutions and organizations (RTÜK-Bilgi Technologies Institution etc.) will be more effective to solve with the trainings they will offer together. is being evaluated. Based on this situation, individuals who are faced with increasingly widespread digital bullying to recognize this, to learn communication techniques and ways to deal with it, to learn about the loss of rights. obtaining information about the processes that should be followed, digital bullying Increasing awareness in order to protect and minimize the negative effects of and creating digital citizenship awareness that knows how to protect from cyber traps intended.

Keywords: Digital Age, Digital Bullying, Digital Communication, Digital Citizenship


Dijital dönüşüm ile gelecek çağları nasıl olacağı konusunda sürekli düşündüğünüz bu dönemlerde eski çağlardaki fiziksel gücün yerini artık teknolojik gelişmelerle bilgiye bırakmıştır. Eski çağlarda fiziksel güç dengesizliği temeline dayanarak yapılan zorbalık bilgi çağında daha çok duygusal ilişkilere evirilmiştir. Son zamanlarda özellikle internetin ve teknolojik gelişmelerin yarattığı dijitalleşme ile hayatımıza giren ve halk sağlığını olumsuz etkileyen iletişimsizlik türü olan dijital zorbalık konusu bu çalışmada ele alınmıştır. Günümüzde elektronik iletişim araçları ile yapılan sosyal iletişim yöntemleri teknolojik gelişmelerle sürekli farklılaşmakta ve değişmektedir. Bu değişme ile birlikte farklı demografik özelliklere sahip bireyler etkileşim içinde olmak amacıyla sanal ortamda buluşmakta özellikle çevrimiçi oyunlar, sosyal medya aplikasyonları aracılığı ile internet ortamında siber zorbalık olarak nitelendirdiğimiz davranışlarla karşılaşabilmektedirler. Geleneksel zorbalıktan farklı unsurları olan siber zorbalığın türleri değerlendirildiğinde ve özellikle bu davranışların internet ortamında sergilendiği dikkate alındığında siber zorbalığı önlemek amacıyla oluşturulacak önerilerin salt hukuki yaptırımdan daha ziyade dijital ortamda kullanılan iletişim teknikleri ve konu ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının (RTÜK-Bilgi Teknolojileri Kurumu vs) birlikte sunacakları eğitimler ile çözümlenmesi daha etkin olacağı değerlendirilmektedir. Bu durumdan yola çıkarak giderek yaygınlaşan dijital zorbalıkla karşı karşıya gelen bireylerin bunu tanıması, iletişim teknikleri ile bunula baş edebilme yolarını öğrenmesi, hak kayıpları için takip etmesi gereken süreçler hakkında bilgi edinilmesi, dijital zorbalığın bireylerin sosyal yaşantısına olumsuz etkilerinden korumak ve en aza indirebilmek için farkındalığın arttırılması ve siber tuzaklardan korunmasını bilen dijital vatandaşlık bilincinin oluşturulması amaçlanmıştır.

Keywords: Dijital Çağ, Dijital Zorbalık, Dijital İletişim, Dijital Vatandaşlık