Search An Article

Search within hundreds of thousands of academic publications metadata.

POTANSİYEL İŞGÜCÜNDE OLMAYAN BİREYLER NEDEN İŞGÜCÜNE KATILMAZ? ( WHY İNDİVİDUALS WHO DO NOT HAVE A POTENTİAL WORKFORCE DO NOT JOİN THE LABOR FORCE )

Author : -Nilay KÖLEOĞLU-

Abstract

Human capital plays a key role in determining the level of development of countries. Therefore, one of the most important issues that countries are interested in is unemployment. There are many studies focusing on the workforce in economic growth. The aim of this study is to examine the reasons why individuals who do not have a potential workforce do not participate in the workforce. The data of the study were taken from the TUIK database. In the TUIK database, individuals who do not have a potential workforce are divided into those who are educated, retirees and those who are unable to work. Mutinominal logistic regression was used in the analysis of the research data. The dependent variable in the multinominal logistic regression analysis is the reasons why individuals who are not in the potential workforce do not participate in the workforce. According to the results of the multinominal logistic regression analysis, when gender is taken into account, the probability of not participating in the labor force for retirees in men is found to be less than the probability of not participating in the labor force due to education and training.

Keywords: labor, unemployment, multinominal logistic regression, TUIK


Ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirlemede beşeri sermaye anahtar bir rol oynamaktadır. Bu yüzden ülkelerin ilgilendikleri en önemli konulardan biri işsizliktir. Ekonomik büyümede işgücüne odaklanan pek çok çalışma mevcuttur. Bu çalışmanın amacı, potansiyel işgücüne sahip olmayan bireylerin işgücüne katılmama sebeplerinin incelenmesidir. Araştırmanın verileri TUİK veri tabanından alınmıştır. TUİK veri tabanında potansiyel iş gücüne sahip olmayan bireyler, eğitim görenler, emekliler ve iş göremez durumda olanlar şeklinde ayrıma tabi tutulmuştur. Araştırma verilerinin analizinde mutinominal lojistik regresyon kullanılmıştır. Multinominal lojistik regresyon analizinde bağımlı değişken, potansiyel işgücünde olmayan bireylerin işgücüne katılmama nedenleridir. Multinominal lojistik regresyon analizi sonuçlarına göre cinsiyet dikkate alındığında ise erkeklerde emekli olanların işgücüne katılmama olasılığı eğitim ve öğretim nedeniyle işgücüne katılmama olasılığına göre daha az ortaya çıkmıştır.

Keywords: işgücü, işsizlik, çoklu nominal lojistik regresyon, TUİK