Search An Article

Search within hundreds of thousands of academic publications metadata.

DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDE İÇ DENETİM MÜESSESESİNİN NİHAİ DURUMU ( FINAL SITUATION OF INTERNAL AUDITING IN TURKISH STATE UNIVERSITIES )

Author : -Murat AYDIN-

Abstract

A new era has begun in Turkish public finance with the Public Financial Management and Control Law No. 5018. The Accounting-Public Law No. 1050 has been abolished and the concepts of transparency and accountability have begun to come to the forefront in the use of public resources. Public administrations need to be subjected to internal control and external audit for realized principles of efficiency, economy and productivity in public expenditures. For the public resources could be used more effectively and efficiently, internal control institute enacted in 2006. State universities from special budgetary institutions are also included in the scope of internal audit. This study aims to reveal the ultimate situation of the internal audit institution in state universities in Turkey. For this purpose, the Public Financial Management and Control Law No. 5018 was scanned for internal audit with document scanning method. The number of internal auditors and internal auditor staff assigned have been investigated in state universities too. It has been recognized that some universities have completely filled in the assigned internal auditor positions but some universities have not yet made appointments for internal auditors. The main reason for this, appointment of internal auditor is not compulsory according to the law and it is left to the initiative of top manager.

Keywords: internal control, internal audit, state universities


5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu maliyesinde yeni bir döneme girilmiştir. 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu rafa kaldırılmış, kamu kaynaklarının kullanılmasında saydamlık ve hesap verilebilirlik kavramları ön plana çıkmaya başlamıştır. 5018 sayılı kanunun üzerinde önemle durduğu; kamu harcamalarında etkililik, ekonomiklik ve verimlilik ilkelerinin gerçekleşebilmesi için kamu idaresinin içeriden iç kontrole, dışarıdan da dış denetime tabi tutulması gerekmektedir. Bu amaçla; 5018 sayılı kanunda "iç kontrol", ve "dış denetim" konuları düzenlenerek, kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılmasının önü açılmıştır. Özel bütçeli kuruşlardan olan devlet üniversiteleri de iç denetimin kapsamında yer almaktadır. Bu çalışma devlet üniversitelerinde iç denetim müessesesinin nihai durumunu ortaya koymayı hedeflemektedir. Bu amaçla, belge tarama yöntemi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu iç denetim özelinde taranmış, II sayılı listede yer alan devlet üniversitelerine tahsis edilen iç denetçi kadrosu ile istihdam edilen iç denetçi sayısı tespit edilmiştir. Bazı üniversitelerin, tahsis edilen iç denetçi kadrolarını tamamen doldurduğu, bazı üniversitelerin ise henüz iç denetçi ataması yapmadığı görülmüştür. Kanuna göre iç denetçi atamasının zorunlu olmayıp, kurumun üst yöneticisinin inisiyatifine bırakılmış olmasının bu durumu netice verdiği sonucuna varılmıştır.

Keywords: iç kontrol, iç denetim, devlet üniversiteleri