Search An Article

Search within hundreds of thousands of academic publications metadata.

TÜKENMİŞLİK VE ÖRGÜTE BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: İSTANBUL’DA ÖZEL BİR HASTANEDE SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ( THE RELATIONSHIP BETWEEN BURNOUT AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT: A RESEARCH ON PRIVATE SECTOR HEALTH WORKERS )

Author : -Yonca YAVUZ AKÇAY-- Meliha Deniz BÖRÜ

Abstract

Today, it is seen that health workers are faced with burnout syndrome due to the difficult working conditions of health workers. As a result, it is observed that many health workers who express that they want to change their jobs have decreased their commitment to the organization they work for. This situation can reduce both efficiency and service quality. This study was conducted to investigate the relationship between organizational burnout levels and organizational commitment of the health professionals working in private health institutions. For this purpose a total of 156 health professionals working in private health institutions in Istanbul were interviewed. The data were obtained with questionnaire method. Maslach Burnout Inventory and Organizational Commitment Scale were used for data collection. The data obtained from the scales were analyzed with SPSS 16.0 package program. As a result of the statistical analyses it has been found that there is a statistical significant and negative relationship between organizational burnout/sub-dimensions and organizational commitment/sub-dimensions. In addition it has been found that burnout and its sub-dimensions have significantly explained the organizational commitment and its sub-dimensions. In addition, what needs to be done to prevent burnout of health care workers and to increase organizational commitment has been revealed.

Keywords: Organizational commitment, Health Care Professional, Burnout


Günümüzde sağlık çalışanlarının sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının zorlaşması ile birlikte tükenmişlik sendromu ile karşı karşıya kaldıkları görülmektedir. Bunun sonucunda iş değişikliğine gitmek istediklerini ifade eden bir çok sağlık çalışanının çalıştıkları örgüte karşı bağlılığının azaldıkları gözlemlenmektedir. Bu durum hem verimi hem de hizmet kalitesini düşürebilmektedir. Bu çalışma özel sağlık kuruluşlarında görev alan sağlık çalışanlarının tükenmişlik düzeyleriyle örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkinin ortaya konması için gerçekleştirilmiştir. Bu amaç ile İstanbul ilinde bulunan özel sağlık kuruluşlarında çalışan 156 kişiyle görüşülmüştür. Veriler anket yöntemiyle toplanmış olup Maslach Tükenmişlik Ölçeği ve Örgütsel Bağlılık Ölçeği veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Yapılan anket sonucunda veri toplama araçlarından elde edilen veriler SPSS 16.0 paket programıyla analiz edilmiştir. Yapılan istatistiksel analizler neticesinde tükenmişlik düzeyi alt boyutlarıyla örgütsel bağlılık alt boyutları arasında negatif yönlü ve anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir. Çalışma neticesinde aynı zamanda tükenmişlik ve alt boyutlarının örgütsel bağlılık ve alt boyutları üzerinde anlamlı bir yordayıcı olduğu görülmüştür. Bununla birlikte sağlık bakım hizmeti veren çalışanların tükenmişliğinin önlenmesi ve örgütsel bağlılığın artırılması için yapılması gerekenler ortaya konulmuştur.

Keywords: Örgütsel Bağlılık, Sağlık Çalışanı, Tükenmişlik