Search An Article

Search within hundreds of thousands of academic publications metadata.

DİJİTAL PAZARLAMA YÖNTEMLERİNDEN INFLUENCER PAZARLAMAYA GENEL BİR BAKIŞ ( FROM DIGITAL MARKETING METHODS TO INFLUENCER MARKETİNG )

Author : -Hasbiye DİZMAN-

Abstract

I can express all kinds of developments that make our lives easier in many subjects that started with the industrial revolution as technology. In particular, the communication sector, which started in the 1990s and developed rapidly until today, and parallel to this, internet and its infrastructures, computers, computer software, decision-supporting programs, etc. They support product and service providers by taking their place in every business that makes industrial production or in the service sector. These developments in the sector have revealed the marketing activities in the digital environment, allowing businesses to carry out their marketing activities in this medium, and adopting these practices that make life easier for their customers. Customers can reach their desired products, brands, with no place or time restrictions, thanks to digital marketing, if technological developments allow and businesses can reflect these developments to their activities. Businesses actively use internet pages and social media for product and service promotion advertisements. Influencer marketing naturally reveals this process as a party to their customers. Active social media users and the participation of social media users in advertising through the audience that follows them in digital marketing as users creates the Influencer, the population marketing process. In this study, we aim it to contribute to the literature by mentioning the influencer marketing, which is one of the application methods of digital marketing and digital marketing, the factors that affect influencer marketing, its types and purposes.

Keywords: Digital marketing, Influencer Marketing, Social media Platforms


Sanayi devrimiyle başlayan birçok farklı konuda hayatımızı kolaylaştıran her türlü gelişmeyi teknoloji diye ifade edilebilir. Özellikle 1990 yıllarda başlayıp günümüze kadar hızlı gelişme gösteren iletişim sektörü ve buna paralel internet ve alt yapıları, bilgisayar, bilgisayar yazılımları, karar destekleyici programlar vb. endüstriyel üretim yapan veya hizmet sektöründeki her işletmede yerini alarak ürün ve hizmet sunucularına destek vermektedirler. Sektörde yaşanan bu gelişmeler işletmelerin pazarlama faaliyetlerini bu mecrada yapabilmelerine ayrıca müşterilerinde hayatı kolaylaştırıcı bu uygulamaları benimsemeleri dijital ortamda pazarlama faaliyetlerini ortaya çıkarmıştır. Müşteriler teknolojik gelişmelerin müsaade ettiği ve işletmelerin bu gelişmeleri faaliyetlerine yansıtabildikleri ölçüde istekleri ürünü, markaları, herhangi bir mekân veya zaman kısıtlaması olmadan dijital pazarlama sayesinde ulaşabilmektedirler. İşletmeler ürün ve hizmet tanıtım reklamları için internet sayfalarını ve sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmaktadırlar. Bu süreci taraf olarak müşterilerin de paylaşımları Influencer pazarlamayı doğal olarak ortaya çıkarmaktadır. Aktif sosyal medya kullanıcılarının ve onları takip eden kitle üzerinden reklam sosyal medya kullanıcılarının dijital pazarlamaya kullanıcı olarak katılmaları Influencer yani nüfuslu pazarlama sürecini doğurmaktadır. Bu çalışmada dijital pazarlama ve dijital pazarlamanın uygulama yöntemlerinden biri olan Influencer pazarlamadan, Influencer pazarlamayı etkileyen unsurlardan, türlerinden ve amaçlarından bahsedilerek literatüre katkı yapılması amaçlanmaktadır.

Keywords: Dijital pazarlama, Influencer Pazarlama, Sosyal medya Platformları