Search An Article

Search within hundreds of thousands of academic publications metadata.

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM YAKLAŞIMINI BENİMSEYEN ÖRGÜTLERDE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK ALGISININ OLUŞUMUNDA STRATEJİK LİDERLİĞİN ARACILIK ROLÜ ( THE ROLE OF STRATEGIC LEADERSHIP AS AN INTERMEDIARY IN THE FORMATION OF THE PERCEPTION OF ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP IN ORGANIZATIONS THAT ADOPT A STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT APPROACH )

Author : -Ercan YAVUZ-- Gülden KARAKAYA

Abstract

The competition that emerged with the impact of globalization has allowed organizations to see the concept of people as a strategic resource. In this context, studies on the understanding of Strategic Human Resources Management have started to be carried out. In this study, the role of strategic leadership as an intermediary in the display of organizational citizenship behavior in organizations that adopt strategic human resources was tried to be determined. For this purpose, the survey technique, which is a quantitative research method, was applied to 370 individuals working in public institutions in Ankara province. Surveys were created digitally and sent to participants. Easily selected sample Method. The research also used 3 different scales. The first is the ‘Strategic Leadership scale ' developed by Sashkin and Rosenbach and translated into Turkish by Aksu in 2008. Another scale was the ‘Strategic Human Resources scale’ developed by Meldin. The ‘organizational citizenship scale’ developed by Podsakoff, Mackenzie, Moorman and De Fettre in 1990 was used to measure organizational citizenship behavior. Data was collected electronically. The collected data has been analyzed through SPSS. The analyses performed are as follows; multiple regression analysis, correlation analysis, t test, anova analysis were performed. As a result of the research, it was supported by the conclusion that strategic leadership plays an important intermediary role in the display of organizational citizenship behavior.

Keywords: Strategy, Leadership, Strategic Leadership, Organizational Citizenship Behavior


Küreselleşmenin etkisiyle birlikte ortaya çıkan rekabet, örgütlerin insan kavramını stratejik bir kaynak olarak görmelerini sağlamıştır. Bu bağlamda stratejik insan kaynakları yönetimi anlayışı üzerine çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Yapılan bu çalışma da ise stratejik insan kaynaklarını benimseyen örgütlerde örgütsel vatandaşlık davranışı sergilenmesinde stratejik liderliğin aracı rolü belirlenmeye çalışılmıştır. Bunun için Ankara ilinde kamu kurumlarında çalışan 370 bireye nicel araştırma yöntemi olan anket tekniği uygulanmıştır. Anketler dijital ortamda oluşturulmuş ve katılımcılara gönderilmiştir. Kolayda örneklem yöntemi seçilmiştir. Araştırma da 3 farklı ölçek kullanılmıştır. Birincisi Sashkin ve Rosenbach tarafından geliştirilen ve Aksu’nun ise 2008 yılında Türkçe diline çevirdiği ‘Stratejik Liderlik Ölçeğidir.. Diğer bir ölçek Green, Meldin tarafından geliştirilen ‘Stratejik İnsan Kaynakları Ölçeği’ kullanılmıştır. Örgütsel vatandaşlık davranışını ölçmek için ise Podsakoff, Mackenzie, Moorman ve de Fettre tarafından 1990 yılında geliştirilen ‘Örgütsel Vatandaşlık Ölçeği’ kullanılmıştır. Veriler elektronik ortamda toplanmıştır. Toplanan veriler SPSS aracılığıyla analiz edilmiştir. Yapılan analizler ise şunlardır; çoklu regresyon analizi, korelasyon analizi, t testi, anova analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda stratejik liderliğin örgütsel vatandaşlık davranışının sergilenmesinde önemli bir aracılık rolü olduğu sonucu desteklenmiştir.

Keywords: Strateji, Liderlik, Stratejik Liderlik, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı