Search An Article

Search within hundreds of thousands of academic publications metadata.

TEKSTİL KÜMELENME BÖLGESİ OLARAK MALATYA ( MALATYA AS A TEXTILE CLUSTERING REGION )

Author : -Remzi HANİLÇİ-- İlhan Oğuz AKDEMİR

Abstract

Malatya province, which has industrialized significantly among the eastern provinces, creates significant differences compared to the provinces in the region. Malatya province, which has an advantageous position in the areas of scattering, transportation and orientation in industrial activities, especially in western provinces, has made the development not only by the public, local dynamics and industrialists, but also by industrial investments from other provinces, as many companies have invested after 2010. Malatya, which shows a weak clustering tendency based on TUIK data, emerges as an important textile clustering region if data that is not reflected in the statistics is added. Based on the data of institutions such as TÜİK and TİM, annual export-import is around $400 million. In reality, there is an export and import of around $950 million. A significant level of raw material is used in the province, where 50 thousand tons of cotton is processed annually. An integration has been achieved in every sub-sector of textile, from yarn to weaving, from weaving to ready-made clothing. The developing textile cluster in Malatya has spread to Central Asia, Egypt and recently Elazig, Adıyaman and Diyarbakir, enabling the development of textile in these provinces.

Keywords: Keywords: Location Theory, Industrial Geography, Industry Cluster, Textile Industry, Malatya,


Konum teorisine göre; kümelenme homojen bir sanayi sektörünün belirli bir coğrafi alana yığılmasıdır. Doğu illeri içinde önemli düzeyde sanayileşen Malatya, ülkedeki Ana tekstil kümelenmesine alternatif yığılma bölgesi, hem de tamamlayıcı bir bileşen olarak büyümektedir. Özellikle batı illerinde sanayi faaliyetlerindeki saçılma, taşınma ve yönelme alanları içinde avantajlı bir konuma sahip olan Malatya ili 2010 sonrasında bir çok firmanın yatırım yapması, gelişmenin sadece kamu, yerel dinamikler ve sanayiciler eliyle değil aynı zamanda diğer illerden gelen sanayi yatırımları ile de gelişmesini sağlamıştır. TÜİK verileri esas alındığında zayıf bir kümelenme eğilimi gösteren Malatya, istatistiklere yansımayan verilerin eklenmesi durumunda önemli bir tekstil kümelenme bölgesi olarak ortaya çıkmaktadır. TÜİK ve TİM gibi kurumların verileri esas alındığında yıllık ihracat-ithalat 400 milyon $ civarındadır. Gerçekte ise 1 milyar $ civarında bir ihracat ve ithalat söz konusudur. Yıllık 50 bin ton civarında pamuk işlenen ilde önemli düzeyde hammadde kullanılmaktadır. İplikten, dokumaya, dokumadan hazır giyime tekstilin her alt sektöründe bir bütünleşme sağlanmıştır. Malatya’daki gelişen tekstil kümelenmesi Orta Asya, Mısır ve son dönemde Elazığ, Adıyaman ve Diyarbakır’a da saçılarak bu illerde de tekstilin gelişmesini sağlamıştır.

Keywords: Lokasyon Teorisi, Sanayi Coğrafyası, Tekstil Sanayi, Sanayi Kümelenmesi, Malatya,