Search An Article

Search within hundreds of thousands of academic publications metadata.

ÖĞRETMEN ALGILARINA GÖRE YÖNETİCİLERİN HİZMETKÂR LİDERLİK DAVRANIŞLARIYLA ÖĞRETMENLERİN İŞ DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ ( INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SERVICE LEADERSHIP BEHAVIORS OF MANAGERS AND TEACHERS' JOB SATISFIED ACCORDING TO TEACHER'S PERCEPTIONS )

Author : -Mehmet Ali AKIN-- Hüseyin AKEL

Abstract

The aim of this study is to evaluate the relationship between administrators' Servant Leadership behaviors and teachers' job satisfaction in terms of some variables, according to the perceptions of teachers working in primary, secondary, secondary (high school) and ram levels. The research is a descriptive and relational research using quantitative research techniques. The universe of the research consists of 14526 teachers working in the central districts of Diyarbakır (Bağlar, Sur, Kayapınar, Yenişehir) in the 2020-2021 academic year. The sample consists of 601 teachers selected according to the simple random sampling technique. Data were collected with the “Servant Leadership Survey” and the “Minnesota Job Satisfaction Scale”. Parametric t-test, One-Way Anova tests and Pearson correlation test were applied as a result of the normality test and the Kurtosis-Skewness coefficient applied to determine the distribution of the obtained data. According to the findings obtained as a result of the examination; While the accountability dimension, which is one of the sub-dimensions of Servant Leadership, is the most arithmetic average, it has been determined that the least arithmetic average is related to the modest and responsible management perception sub-dimension. It was determined by the participants that the internal dimension of job satisfaction had the highest score, while the lowest score was the external dimension perception. In addition, Servant Leadership and its sub-dimensions; While there was a significant difference according to gender, years of service and the type of school he worked in, no significant difference was found regarding marital status. Similarly, job satisfaction and its sub-dimensions differ in terms of gender, years of service and school type; There was no significant difference according to the marital status variable. Another finding of the study is that there is a moderate positive relationship between teachers' perceptions of Servant Leadership and their perceptions of job satisfaction.

Keywords: Organizational Commitment, School Culture, Primary School Teacher


Bu aştırmanın amacı resmi ilkokul, ortaokul, ortaöğretim (lise) kademelerinde ve ramlarda görev yapan öğretmen algılarına göre yöneticilerin “Hizmetkâr Liderlik” davranışlarıyla öğretmenlerin “İş Doyumu” arasındaki ilişkiyi bazı değişkenlere göre analiz etmektir. Araştırma nicel araştırma teknikleri kullanılarak yapılan, betimsel ve ilişkisel bir araştırmadır. Araştırmanın evreni 2020-2021 eğitim öğretim yılında Diyarbakır merkez ilçelerde (Bağlar, Sur, Kayapınar ve Yenişehir) görev yapan 14526 öğretmenden oluşmaktadır. Örneklem ise basit seçkisiz örneklem tekniğine göre seçilen 601 öğretmenden oluşmaktadır. Veriler “Kişisel Bilgi Formu”, “Hizmetkâr Liderlik Ölçeği” ve “Minnesota İş Tatmini Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin dağılımını tespit etmek için Skewness ve Kurtosis değerlerine bakılarak, verilerin parametrik dağıldığı görüldükten sonra, t-testi, One-Way Anova ile Pearson korelasyon analizleri yapılmıştır. Analiz sonucunda elde edilen bulgulara göre; Hizmetkâr Liderliğin alt boyutlarından “Hesap Verilebilirlik” alt boyutunun aritmetik ortalaması en yüksek çıkarken; “Mütevazı ve Sorumlu Yönetim Algısı” alt boyutunun ise aritmetik ortalası en düşük çıkmıştır. Katılımcılar tarafından iş doyumunun “İçsel” alt boyutu en yüksek aritmetik ortalama puanını alırken; en düşük puanı “Dışsal” alt boyut algısı almıştır. Ayrıca Hizmetkâr Liderliğin genel ve alt boyutlarına ilişkin katılımcı algıları arasında; “Cinsiyet”, “Hizmet Yılı” ve “Çalıştığı Okul Türü” değişkenlerine göre anlamı fark bulunurken; Medeni Durum” değişkenine göre anlamlı fark bulunmamıştır. Katılımcı algıları arasında “İş Doyumu” genel ve alt boyutları arasında “Cinsiyet”, “Hizmet Yılı” ve ”Çalıştığı Okul Türü” değişkenlerine göre anlamı fark bulunurken; “Medeni Durum” değişkenine göre anlamlı fark bulunmamıştır. Ayrıca, araştırmada elde bir diğer bulgu ise öğretmenlerin “Hizmetkâr Liderlik Algıları” ile “İş Doyumu Algıları” arasında pozitif yönde orta düzeyde bir ilişki olduğudur.

Keywords: Hizmetkâr Liderlik, İş Doyumu, Öğretmen