Search An Article

Search within hundreds of thousands of academic publications metadata.

MUHASEBE BİLGİ KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜNDE KULLANILAN YAKLAŞIMLAR VE BİR LİTERATÜR DEĞERLENDİRMESİ ( APPROACHES USED TO MEASURE THE QUALITY OF ACCOUNTING INFORMATION AND A LITERATURE REVIEW )

Author : -Servet SAY-

Abstract

If the accounting informations disclosed by businesses reflects the truth and is of high quality, it facilitates users to make sound decisions. For this reason, internal and external information users are concerned with the quality of accounting information. From this point of view, the main purpose of the study is to examine the concept of accounting information quality theoretically, to evaluate the approaches used in the measurement of accounting information quality and to make a literature review. In line with this main purpose, first of all, in the first part of the study, the accounting information quality is defined and its scope is revealed. Then, approaches to accounting information quality measurement are listed under headings. Finally, a literature review is made by examining the studies in the national and international literature.

Keywords: Accounting Information System, Information Quality, Accounting Information Quality


İşletmeler tarafından açıklanan muhasebe bilgileri eğer gerçeği yansıtıyor ve yüksek kalitede ise kullanıcıların sağlıklı kararlar almasını kolaylaştırmaktadır. Bu sebeple, iç ve dış bilgi kullanıcıları muhasebe bilgilerinin kalitesiyle ilgilenmektedir. Buradan hareketle çalışmanın temel amacı muhasebe bilgi kalitesi kavramını teorik olarak incelemek, muhasebe bilgi kalitesinin ölçümünde kullanılan yaklaşımları değerlendirmek ve bir literatür değerlendirmesi yapmaktır. Bu temel amaç doğrultusunda öncelikle çalışmanın birinci bölümünde muhasebe bilgi kalitesi tanımlanmakta ve kapsamı ortaya konulmaktadır. Daha sonra muhasebe bilgi kalitesi ölçümüne ilişkin yaklaşımlar başlıklar halinde sıralanmaktadır. Son olarak ulusal ve uluslararası literatürde yer alan çalışmalar incelenerek bir literatür değerlendirilmesi yapılmaktadır.

Keywords: Muhasebe Bilgi Sistemi, Bilgi Kalitesi, Muhasebe Bilgi Kalitesi