Search An Article

Search within hundreds of thousands of academic publications metadata.

KURUMLARDA İÇ DENETİM BİRİMİNİN BAŞARISININ SWARA YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ ( ASSESSMENT OF INTERNAL AUDIT UNIT’S SUCCESS IN ORGANIZATIONS THROUGH SWARA METHOD )

Author : -Serdar YARLIKAŞ-- Ertan TORA

Abstract

In this study, it was aimed to determine the importance level of each criteria defined for internal audit unit’s success in organizations. In the first step of the study, 5 criteria that are required for internal audit unit’s success were determined by applying a literature review. Following the literature review, a questionnaire was prepared to obtain the importance level of each criteria. The questionnaire was applied to the 13 internal auditors in İstanbul and Kocaeli. After collecting the data through questionnaire, the data was analyzed by using SWARA method. SWARA method provided to determine the importance level of each criteria. According to the analysis results of SWARA method, organizational culture and top management support to internal audit were found as the most important criteria for internal audit unit’s success in organizations. The results also denoted that internal audit success is not possible without the support of top management, even if each of the internal auditors inside the organization have enough skill to carry out the internal audit tasks effectively.

Keywords: Internal Audit Success, SWARA Method, Organizational Culture, Top Management Support


Bu çalışmada kurumlarda iç denetim biriminin başarısı için tanımlanan her bir kriterin önem düzeyi belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın birinci aşamasında, iç denetim biriminin başarısı için gerekli olan 5 kriter bir literatür taraması uygulanarak belirlendi. Literatür taramasının ardından, her bir kriterin önem düzeyini elde etmek için bir anket hazırlandı. Anket İstanbul ve Kocaeli’deki 13 iç denetçiye uygulandı. Anket ile veri toplandıktan sonra, veri SWARA yöntemi ile analiz edildi. SWARA yöntemi her bir kriterin önem düzeyini belirlemeyi sağladı. SWARA yönteminin analiz sonuçlarına göre, kurum kültürü ve üst yönetimin iç denetime desteği, kurumlarda iç denetim biriminin başarısı için en önemli kriterler olarak bulundu. Sonuçlar ayrıca, kurum içindeki her bir iç denetçi iç denetim görevlerini etkin bir şekilde yerine getirecek yeterli yeteneğe sahip olsa bile, iç denetim başarısının üst yönetimin desteği olmadan mümkün olmadığını gösterdi.

Keywords: İç Denetim Başarısı, SWARA Yöntemi, Kurum Kültürü, Üst Yönetim Desteği