Search An Article

Search within hundreds of thousands of academic publications metadata.

KONKORDATO HUKUKUNDA KONKORDATO KOMİSERİ VE ALACAKLILAR KURULUNUN GÖREVLERİ VE BAĞIMSIZLIKLARI ( DUTIES AND INDEPENDENCE OF TRUSTEE IN COMPOSITION AND BOARD OF CREDITORS IN COMPOSITION LAW )

Author : Yusuf Cahit ÇUKACI -Zeliha KOCA

Abstract

Due to the world-wide crises and inconstancy in the exchange rates and interest rates occurred in our country, especially the 2018 case, caused economical fluctuations. Businesses done with foreign currency have faced insolvency risk due to the increase in foreign exchange rates. In addition, the financial situation of businesses has been negatively affected due to their need for hot money flow. Especially, companies working in markets which run with foreign currencies were affected by the fluctuation in exchange rates. As a result of these economic imbalance, the concordat (composition) application was brought to the agenda again, so that companies and individuals do not go bankrupt, pay their debts in ease and regain their economy back.

The implementation of bankruptcy postponement by repealing the concordat that exists in the Turkish legal system has not produced the desired results. With the new legal arrangements, the concordat application has taken its place in the Turkish legal system again. The most important of the changes in the new concordat arrangement is the creation of a differentiated trustee in composition (Council of Stewards) and a committee of creditors.

The trustee in composition supervises the commercial activities so that the debtor can continue his/her activities, continue business and pay the debt in accordance with the agreement. The trustee in composition also performs other tasks such as updating creditors and audit success of the concordat project. The trustee in composition, who also protects the interests of the creditors, must maintain his/her independence while performing the duties stated.. Taking measures to protect the trustee in composition and the creditors committee from threats to their independence is very important, in terms of providing the benefit expected from the concordat. In this study, which is prepared by taking into consideration the increasing importance of creditors institution, the influence and importance of board of creditors and trustee in composition are evaluated by means of independence and impartiality. Changes made in concordat law are evaluated generally. Then, the structural changes and especially the independence term were discussed with regard to the trustee in composition and board of creditors.

Keywords: Trustee in composition, Board of creditors, Independence


Dünya genelinde yaşanan ekonomik krizler ve ülkemizde özellikle 2018 yılında yaşanan döviz kurları ve faiz oranlarındaki iniş-çıkışlar ekonomide dalgalanmalara yol açmıştır. Döviz borcu olan işletmeler, döviz kurlarında yaşanan artışlar nedeniyle, vadesi gelen borçlarını zamanında ödeyememe durumuyla karşı karşıya kalmışlardır. Ayrıca işletmelerin mali durumları, sıcak paraya duydukları ihtiyaç nedeniyle oldukça olumsuz etkilenmiştir. Özellikle yabancı piyasalar ile çalışan şirketler dövizdeki dalgalanmadan çok fazla etkilenmişlerdir. Yaşanan bu ekonomik sorunlar neticesinde, şirketlerin ve bireylerin iflas etmemeleri, borçlarını daha rahat ödemeleri ve yeniden ekonomiye kazandırılmaları için konkordato uygulamasının önemi artmıştır.

Türk hukuk sisteminde daha önceden var olan konkordatonun yürürlükten kaldırılarak yerine iflas erteleme uygulamasının getirilmesi de istenen sonuçları vermeyince yapılan yeni düzenlemelerle birlikte konkordato uygulaması yeniden Türk Hukuk sistemi içerisindeki yerini almıştır. Yeni konkordato düzenlemesinde yapılan değişiklik ile konkordato komiseri (Komiserler Kurulu)’nin yetkileri farklılaştırılmış ve alacaklılar kurulu getirilmiştir.

Konkordato komiseri, borçlunun faaliyetlerinin sürdürebilmesi, işlerinin devam ettirilebilmesi ve borçlarının yapılan anlaşmaya göre ödenebilmesi amacıyla borçlunun ticari faaliyetlerini denetler ve alacaklıları da gelişmeler konusunda bilgilendirir. Ayrıca işletme tarafından hazırlanan konkordato projesinin başarılı olup olmayacağını da denetler. Alacaklıların menfaatini de koruyan komiser, ifade edilen vazifeleri ifa ederken bağımsızlık içinde hareket etmelidir. Konkordato komiseri ve alacaklılar kurulunu bağımsızlık tehditlerinden koruyacak önlemlerin alınması konkordatodan beklenen faydanın sağlanması anlamında oldukça önemlidir. Alacaklılar kurulunun artan önemi göz önünde bulundurularak hazırlanan çalışmada alacaklılar kurulu ve komiserin bağımsızlık ve tarafsızlığının sürece etkisi ve önemi değerlendirilmektedir. Bu çalışmada konkordato hukukunda yapılan değişiklikler genel olarak değerlendirildikten sonra konkordato komiseri (Komiserler Kurulu) ve alacaklılar kurulu ile ilgili olarak gündeme getirilen yapısal değişiklikler ve özellikle bağımsızlıkları üzerinde durulmaktadır.

Keywords: Konkordato Komiseri, Alacaklılar Kurulu, Bağımsızlık