Search An Article

Search within hundreds of thousands of academic publications metadata.

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN COVID19 SALGINI SIRASINDA UZAKTAN EĞİTİME BAKIŞ AÇILARININ GRICE-TARZI ANALİZİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI ( GRICEAN ANALYSIS OF ELT STUDENTS’ PERSPECTIVES ON DISTANCE LEARNING DURING COVID19 PANDEMIC: A CASE STUDY )

Author : Abdulkadir TURGAY

Abstract

Clear communication is both a crucial need and a strong desire on the part of every human being who famous Greek philosopher Aristotle named “a social animal”. As a natural part of their social nature, human beings are in constant communication with each other to serve their many different needs and wants. However, this does not hold true in some, if not most, cases when it comes to interpersonal communication, including student and lecturer interactions. That is, human interaction continues to suffer from ambiguity and/or obscurity, leading to ineffective communications, which might then result in nothing but unsatisfied needs.

Linguist H. Paul Grice proposed an approach called the Cooperative Principle (CP) to help facilitate clear, effective communication. The CP, along with its four maxims, is intended to help gauge clarity and effectiveness of human interactions. With Grice’s CP and its four maxims in mind, the researcher designed this study to analyze English Language Teaching (ELT) students’ views regarding their own distance learning experiences during the Covid19 pandemic.

Descriptive in its nature, this case study involved 33 ELT students, including 15 males and 18 females, volunteering to be interviewed. In the fall semester of 2020-2021 academic year, the researcher interviewed these interviewees one by one, asking ten specific pre-determined, open-ended questions all related to distance learning. Each interviewee was asked the same questions in the same order as part of a structured interview. Conducted via zoom, all the interviews were recorded for further detailed analysis to see if the interviewees’ responses violated any of Grice’s four CP-related maxims.

As part of the study, the researcher analyzed a total of 330 mostly lengthy chunks of speech produced as contributions in the form of responses to the ten questions asked during the interviews (10 questionsX33 interviewees=330). Upon close scrutiny, the researcher spotted and categorized a sizable sum of maxim violations which were then converted into statistical data. The statistics revealed that the interviewees violated all the maxims, but the maxim of quality. The type of interaction and interactional context did not allow for the detection of any flouting of this maxim, which seems to be the hardest to detect any way.

Of the four maxims, the maxim of manner was found to be the one that was mostly violated (75%). No violation of the quality maxim could be detected in interviewee responses. Average count of violations per response was rated at 1.8 for both male and female interviewees. The research findings suggest that both male and female interviewees, at least in this study, can conduct equally productive or unproductive communications, considering the overall maxim observances and/or non-observances.

Keywords: Gricean Analysis, Cooperative Principle, violation, communication, distance learning


Açık iletişim, ünlü Yunan filozof Aristoteles'in “sosyal bir hayvan” olarak adlandırdığı her insan için hem hayati bir ihtiyaç hem de güçlü bir arzudur. Sosyal doğalarının doğal bir parçası olarak, insanlar pek çok farklı ihtiyaç ve isteklerini karşılamak için birbirleriyle sürekli iletişim halindedir. Ancak, öğrenci ve akademisyen etkileşimleri dahil kişilerarası iletişim söz konusu olduğunda, çoğu durumda değilse de bazı durumlarda, bu geçerli değildir. Yani, insan etkileşimi muğlaklık ve/veya belirsizlikten muzdarip olmaya devam etmekte, bu da etkisiz iletişime yol açmakta ve bu da karşılanmamış ihtiyaçlardan başka

hiç bir şeye yol açmayabilmektedir. Dilbilimci H. Paul Grice, açık ve etkili iletişimi kolaylaştırmaya yardımcı olmak için İşbirliği İlkesi (CP) adlı bir yaklaşım önerdi. Dört ilke (nicelik, nitelik, ilişki ve tarz) ile birlikte, CP insan etkileşiminin açıklığını ve etkisini ölçmeye yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Grice’in CP ve dört ilkeyi göz önünde bulunduran araştırmacı, bu çalışmayı İngilizce Öğretmenliği (ELT) öğrencilerinin Covid19 salgını sırasında kendi uzaktan eğitim deneyimleriyle ilgili görüşlerini analiz etmek için tasarladı.

Doğası gereği betimleyici olan bu vaka çalışması, mülakata katılmaya gönüllü 15 erkek ve 18 kadından oluşan 33 ELT öğrencisini içeriyordu. Araştırmacı, 2020-2021 güz dönemde, görüşülen bu kişilerle tek tek görüşerek, tamamı uzaktan eğitimle ilgili önceden belirlenmiş, açık uçlu on soru yöneltti. Görüşülen her kişiye, yapılandırılmış bir görüşmenin parçası olarak aynı sırayla aynı sorular sorulmuştur. Zoom üzerinden gerçekleştirilen tüm görüşmeler, görüşülen kişilerin yanıtlarının Grice’in CP ile ilgili dört kuralından herhangi birini ihlal edip etmediğini görmek amacıyla daha ayrıntılı analiz için kaydedildi. Araştırmacı, araştırmanın bir parçası olarak, görüşmeler sırasında yanıtlar şeklinde katkı olarak üretilen toplam 330 adet uzun konuşma öbeğini analiz etti. Yanıtların yakından incelenmesinden sonra araştırmacı, maksim ihlallerini tespit edip kategorize etti ve bunlar daha sonra istatistiksel verilere dönüştürüldü. İstatistikler, görüşmecilerin nitelik ilkesi hariç tüm ilkeleri ihlal ettiğini ortaya koydu. Etkileşim türü ve etkileşimsel bağlam, zaten tespit edilmesi en zor görünen bu ilkenin herhangi bir ihlalinin tespitine izin vermedi. Dört maksimden en çok ihlal edilenin tavır (açıklık) ilkesi olduğu görülmüştür (%75). Görüşülen kişilerin yanıtlarında kalite ilkesinin ihlali tespit edilememiştir. Yanıt başına ortalama ihlal sayısı hem erkek hem de kadın görüşmeciler için 1,8 olarak derecelendirilmiştir. Araştırma bulguları, genel ilke gözetimleri ve/veya ihlalleri göz önünde bulundurulduğunda, en azından bu çalışmadaki hem erkek hem de kadın görüşmecilerin eşit derecede verimli ya da verimsiz iletişim kurabildikleri anlamına gelecek şekilde yorumlanabilir.

Keywords: Grice-tarzı analiz, İşbirliği İlkesi, ihlal, iletişim, uzaktan eğitim