Search An Article

Search within hundreds of thousands of academic publications metadata.

BİLGİ EVLERİNİN ÖĞRENCİLERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARINA ETKİSİ ( INFLUENCE OF WISDOM HOUSES ON ATTITUDES ND BEHAVIORS OF STUDENTS )

Author : Ömer Faruk TUNCEROĞLU

Abstract

This work; It has been started to learn how activities in “Wisdom Houses” (Bilgi Evleri) in Esenler district of Istanbul affected children's attitudes and behaviors. The study was carried out with the participation of 60 parents of children who participated in the activities in the “Wisdom Houses”. In this study, qualitative research method was used and open-ended questionnaire and semi-structured interview technique were used. The parents who participated in the research stated that there was a positive development in the attitudes and behaviors of the students who participated in Wisdom Houses. Thus, it has been seen that Wisdom Houses, which are one of the out-of-school learning environments are also effective in the development of students' attitudes and behaviors. In the research, the importance of Wisdom Houses is emphasized and children should be directed to such environments.

As a result of the study, it has been determined that extracurricular learning environments are also important in the development of students' attitudes and behaviors, and the activities realized in these institutions should be increased. It is thought that this research will contribute to the researchers working on formal / informal learning environments.

Keywords: Informal education, Wisdom houses, attitude and behavio


Bu çalışma; İstanbul ili Esenler ilçesindeki Bilgi Evleri’nde yapılan faaliyetlerin, çocukların tutum ve davranışlarını nasıl etkilediğini öğrenmek amacıyla başlatılmıştır. Çalışma, Bilgi Evleri’nde yapılan faaliyetlere katılan öğrenci velilerinden 60 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış olup veri toplama aracı olarak açık uçlu soru formu ve yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmaya katılan veliler, Bilgi Evleri’nde gerçekleştirilen faaliyetlere katılan öğrencilerinin tutum ve davranışlarında olumlu yönde gelişmelerin yaşandığını ifade etmişlerdir. Böylece öğrencilerin tutum ve davranışlarının gelişiminde okul dışı öğrenme ortamlarından biri olan Bilgi Evleri’nin de etkili olduğu görülmüştür. Araştırmada, Bilgi Evleri’nin önemi vurgulanmış olup çocukların bu tür ortamlara yönlendirilmeleri gerektiği ifade edilmiştir. Çalışmanın sonucunda öğrencilerin tutum ve davranışlarının gelişiminde okul dışı öğrenme ortamlarının da önem taşıdığı ve bu tip kurumlar ile bu kurumlarda gerçekleştirilen faaliyetlerin artırılması gerektiği tespit edilmiştir. Bu araştırmanın, formal/informal öğrenme ortamları ile ilgili çalışma yürüten araştırmacılara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

 

Keywords: İnformal Eğitim, Bilgi Evi, Tutum ve Davranış