Search An Article

Search within hundreds of thousands of academic publications metadata.

ALGILANAN AŞIRI NİTELİKLİLİK VE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİNİN META ANALİZ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ ( A META-ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PERCEIVED OVERQUALIFICATION AND JOB COMMITMENT )

Author : Mehtap ÖZTÜRK

Abstract

The aim of this study is to examine the studies based on the relationship between perceived overqualification and job satisfaction in national and international literature using meta-analysis method. The study was conducted 23 studies, which number of samples required for meta-analysis and include the Pearson correlation coefficient (r) were included in the study. In order to calculate the effect size for the data obtained from 23 studies (n = 6953), Fisher z value, publication bias, heterogeneity and significance tests results were tested with Jamovi statistical package program and MAJOR - Meta Analysis add-in. A random effect model was used in order to determine the effect direction and degree of the studies discussed in the study. As a result of the analysis, it was determined that the relationship between perceived overqualification and job satisfaction was significant (p<0.01), and the effect size of the relationship was found -0.281, low and negative.

Keywords: Perceived Overqualification, Job Satisfaction, Meta Analysis.


Bu çalışmanın amacı ulusal ve uluslararası yazında algılanan aşırı niteliklilik ile iş tatmini arasındaki ilişkiyi temel alan çalışmaların meta analiz yöntemi ile incelenmesidir. Meta analiz için gerekli olan örneklem sayısına sahip olan ve Pearson korelasyon katsayısını (r) içeren 23 çalışma araştırma kapsamına alınmıştır. 23 çalışmadan elde edilen verilere (n=6953) yönelik etki büyüklüğünün hesaplanabilmesi amacıyla Fisher z değeri, yayın yanlılığı, heterojenlik ve anlamlılık testleri sonuçları Jamovi istatistik paket programı ve MAJOR – Meta Analysis eklentisi ile test edilmiştir. Araştırmada ele alınan çalışmaların etki yönünün ve derecesinin belirlenebilmesi amacıyla rastgele etki modeli kullanılmıştır. Analiz sonucunda; algılanan aşırı niteliklilik ile iş tatmini arasındaki ilişkinin anlamlı olduğu (p<0.01), ilişkiye dair etki büyüklüğünün -0.281 değeri ile düşük düzeyde, negatif yönlü olduğu tespit edilmiştir.

Keywords: Algılanan aşırı niteliklilik, İş Tatmini, Meta Analiz.