Search An Article

Search within hundreds of thousands of academic publications metadata.

KAYAK SPORU YAPAN BIREYLERIN SERBEST ZAMAN TATMIN DÜZEYLERININ BELIRLENMESI (HAZAR BABA KAYAK MERKEZI ÖRNEĞI) ( DETERMINING THE LEVELS OF FREE-TIME SATISFACTION OF SKI SPORTS (HAZAR BABA SKI CENTER EXAMPLE) )

Author : Baha Engin ÇELİKEL

Abstract

The aim of this research is to examine the leisure time satisfaction levels of the individuals who visit the ski center located within the boundaries of the Hazar Baba ski center in the Sivrice district of Elazığ. The study group of the research consists of 150 participants, 75 men and 75 women.    

The data of the research was measured by Leisure Time Satisfaction Scale (LTSS) developed by Beard and Ragheb (1980) to determine the leisure time satisfaction levels of the individuals participating in the study and translated into Turkish by Karlı et al. (2008) by carrying out validity and reliability studies. This scale consists of 39 questions and 6 sub-dimensions: psychological (8 items), sociological (8 items), relaxation (4 items), physiological (6 items), aesthetics (4 items), and education (9 items). The universe of the research consists of individuals who prefer recreational areas in Elazığ. The sample of the study was formed by individuals who preferred Hazar Baba Ski Center in Sivrice district during the ski season. After obtaining the research data, SPSS 22.0 statistics package program was used. In the analysis of the data, first of all, whether the data showed normal distribution was examined by Kolmogorov Smirnov test. As a result of the analysis, it was determined that the data showed normal distribution. Frequency%, Independent Samples T Test and One Way Anova Tests were used to evaluate the data of the study.   The significance level was determined as P <0.05 in the analyzes.

As a result of the research; it was concluded that there was no significant difference between the variables for  analysis made in the examination of the leisure time satisfaction levels of the individuals who visit the ski center located within the boundaries of the Hazar Baba ski center in the Sivrice district of Elazığ.

 

Keywords: Leisure, Ski, Satisfaction


Bu araştırmanın amacı, Elazığ İli sivrice ilçesi Hazar baba kayak merkezi sınırları içinde yer alan kayak merkezine giden bireylerin serbest zaman tatmin düzeylerinin incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu 75 erkek ve 75 kadın olmak üzere toplam 150 katılımcı oluşturmaktadır.  

Araştırmanın verileri, araştırmaya katılan bireylerin serbest zaman tatmin düzeylerini belirlemek amacıyla Beard ve Ragheb (1980)’in geliştirdikleri, Karlı ve ark. (2008)’nın geçerlilik güvenirlilik çalışmalarını yaparak Türkçeye çevirdikleri “Serbest Zaman Tatmin Ölçeği” (SZTÖ) ile ölçülmüştür. Bu ölçek 39 sorudan ve psikolojik (8 madde),  sosyolojik (8 madde),  rahatlama (4 madde),  fizyolojik (6 madde),  estetik (4 madde) ve eğitim (9 madde) olmak üzere 6 alt boyuttan oluşmaktadır. Araştırmanın evrenini Elazığ ilindeki rekreatif alanları tercih eden bireyler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Baba Kayak Merkezini kayak sezonu içerisinde tercih eden bireyler oluşturmuştur. Araştırma verilerinin elde edilmesinden sonra SPSS 22.0 istatistik paket programından yararlanılmıştır. Verilerin analizinde öncelikle verilerin normal dağılım gösterip göstermediği Kolmogorov Smirnov testi ile incelenmiş, analiz sonucunda verilerin normal dağılım gösterdikleri tespit edilmiştir Araştırmanın verilerinin değerlendirilmesinde % Frekans, İndependet Samples T Test, One Way Anova Testleri uygulanmıştır. Yapılan analizlerde anlalmlılık düzeyi P<0,05 olarak belirlenmiştir.

Araştırmanın sonucunda; Elazığ İli sivrice ilçesi Hazar baba kayak merkezi sınırları içinde yer alan kayak merkezine giden bireylerin serbest zaman tatmin düzeylerinin incelenmesinde yapılan analizler sonucunda Değişkenler arasında anlamlı bir fark olmadığı sonucuna varılmıştır.

Keywords: