Search An Article

Search within hundreds of thousands of academic publications metadata.

JUNG’UN “ANİMA” ARKETİPİNİN KARŞI CİNSLE İLİŞKİLERDEKİ ETKİSİNİN TED BUNDY ÜZERİNDEN İNCELENMESİ ( THE INVESTIGATION OF THE EFFECT OF JUNG'S “ANIMA” ARCHETYPE ON THE RELATIONSHIP THROUGH TED BUNDY )

Author : Sühendan SERİN -Engin EKER

Abstract

In this study, we will discuss the psychological structure of Ted Bundy, one of the XXth century serial killers by the the archetype ’Anima’, one of the collective subconscious minds of Carl G. Jung's Analytic Psychology approach. Ted Bundy is a serial killer diagnosed with sociopaths and necrophils, who were responsible for more than thirty women in the United States and executed in 1989. Ted Bundy, who had known his real mother for so many years as his sister and the grandfather as his father, spent his childhood years with traumas. The answers to the questions of how Ted Bundy has such a history of childhood influenced the relationships of the opposite sex in his youth and how he triggered the motive of killing was explained by psychoanalysis method. Then, by expanding the boundaries of this intellectual background, the analytical psychology point of view reveals the feminine aspect of man and explores the tragic life. According to Jung, there is a collective subconscious that we inherit as well as physical traits, beyond the personal subconscious. The collective consists of subconscious images, and Jung describes these images as archetypes. These archetypes that regulate the relationships of the individual with the opposite sex are Anima and Animus; the person is able to establish healthy relationships with the opposite sex. It is all about falling in love and finding  the wife  that he is  looking for to discover and reveal the anima or animus within the individual. If this archetype is suppressed, the self-balance deteriorates and one-dimensional shallow personality or psychopathological personalities emerge.    

Keywords: Psychoanalytic Approach, Collective Subsconcious, Anima Animus Archetypes, Cross –sex Relationship, Childhood Trauma.


Bu çalışmada, Carl Jung' un "Analitik Psikoloji" yaklaşımındaki kolektif bilinçaltının imgelerinden 'Anima'  arketipinin karşı cins ilişkilerindeki önemi, XX. yüzyıl seri katillerinden  Ted Bundy' nin psikolojik yapısı üzerinden tartışmaya açılacaktır. Ted Bundy,  A.B.D' de otuzdan fazla kadının ölümünden sorumlu olan sosyopati  ve nekrofili  teşhisi konan, 1989' da idam edilen bir seri katildir. Ted Bundy, gerçek annesini uzun yıllar ablası olarak, dedesini de babası bilerek büyümüş ve çocukluk yıllarını da travmalarla geçirmiştir. Ted Bundy' nin bu şekilde bir çocukluk geçmişinin oluşu gençliğindeki karşı cins ilişkilerini nasıl etkilemiş  ve öldürme dürtüsünü nasıl tetiklemiştir şeklindeki sorulara yanıtlar psikanalitik yöntem ile aranmıştır.  Ardından bu düşünsel arka planın sınırları genişletilerek, analitik psikoloji bakış açısıyla erkeğin kadınsı yönünü anlatan animası incelenerek, trajik hayatının açıklanma imkanı araştırılmıştır. Jung' a göre kişisel bilinçaltının ötesinde, fiziksel özellikler de olduğu gibi kalıtım yolu ile aldığımız bir kolektif bilinçaltı vardır. Kolektif bilinçaltı imgelerden oluşur ve Jung bu imgeleri arketip olarak açıklar. Bireyin karşı cinsle olan ilişkilerini düzenleyen bu arketipler 'Anima' ve 'Animus'; bilinç düzeyinde rahatça tecrübe edildiğinde kişi karşı cinsle sağlıklı ilişkiler kurar. Aslen aşık olmak ve aradığı eşi tamamen bireyin içindeki anima ya da animusu keşfetmesi ve ortaya koyması ile ilgilidir. Bu arketipler bastırılırsa, kendilik dengesi bozulur ve tek boyutlu sığ bir kişilik veya psikopatolojik kişilikler ortaya çıkar.  

Keywords: Psikoanalitik yaklaşım, Kolektif Bilinçaltı, Anima Animus Arketipleri, Çocukluk Travması, Karşı Cins İlişkisi.