Search An Article

Search within hundreds of thousands of academic publications metadata.

FARKLI LİDERLİK TARZLARININ PSİKOLOJİK SERMAYE AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI ( A COMPARISON OF DIFFERENT LEADERSHIP STYLES IN TERMS OF PSYCHOLOGICAL CAPITAL )

Author : Kenan ALTUN

Abstract

In order to achieve organizational goals and objectives, organization employees should be guided and motivated in this direction. Employees with leadership styles can be mobilized to achieve organizational goals and objectives. The psychological capital of the employees of the organization can also be affected by the leadership style in the organization. Organizations will be able to cope with difficulties, survive in dynamic competitive environments and gain competitive advantage if they have employees with high positive psychological levels such as higher self-efficacy, more optimistic, more hopeful, more resilient, more effective. Leadership styles have an important place in ensuring and developing positive psychological conditions of employees. The purpose of this research is to compare different leadership styles in terms of psychological capital. For this purpose, it will be tried to determine whether there is a significant difference between demographic characteristics and leadership styles and psychological capital. Afterwards, the effect of different leadership styles on psychological capital level will be investigated. Questionnaire method was used in the research. According to the findings, it is seen that leadership styles affect the psychological capital level and optimism and hope dimensions have an effect on leadership styles.

Keywords: Leadership, Leadership Styles, Psychological Capital


Örgütsel amaçların ve hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için örgüt çalışanlarının bu doğrultuda yönlendirilmeleri ve motive edilmeleri gerekmektedir. Liderlik tarzları ile çalışanlar örgütsel amaç ve hedefleri gerçekleştirmek üzere harekete geçirilebilirler. Örgüt çalışanlarının sahip oldukları psikolojik sermayeleri de örgütteki liderlik tarzından etkilenebilmektedir. Örgütler, öz yeterlilikleri yüksek, daha iyimser, daha umutlu, daha dirençli, daha etkili gibi pozitif psikolojik düzeyleri yüksek çalışanlara sahip olurlarsa, zorluklarla baş edebilecek, dinamik rekabet ortamlarında ayakta kalabilecek ve rekabet üstünlüğü sağlayabileceklerdir. Çalışanların pozitif psikolojik durumlarının sağlaması ve geliştirmesinde de liderlik tarzlarının önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu araştırmanın amacı, farklı liderlik tarzlarının psikolojik sermaye açısından karşılaştırılmasıdır. Bu amaçla, demografik özelliklerle liderlik tarzları ve psikolojik sermaye arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı tespit edilmeye çalışılacaktır. Sonrasında da farklı liderlik tarzlarının psikolojik sermaye düzeyine etkisi araştırılacaktır. Araştırmada anket yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, liderlik tarzlarının psikolojik sermaye düzeyine etki ettiği ve iyimserlik, umut boyutlarının liderlik tarzlarına etki ettiği görülmektedir.

Keywords: Liderlik, Liderlik Tarzları, Psikolojik Sermaye