Search An Article

Search within hundreds of thousands of academic publications metadata.

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Kullandıkları Türkçe Etkinlikleri ve Bu Etkinliklerin Uygulanmasına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi ( Interpretation of Turkish Activities That Pre-School Teachers Apply and of Their Views on the Application of These Activities )

Author : G. Şule TEPETAŞ CENGİZ -Fatma Elif KILINÇ -Tacettin TEZCAN

Abstract

The present study was carried out in order to determine the Turkish activities that pre-school teachers use in practice and their opinions about these activities. It was conducted as a qualitative research to identify the characteristics of the Turkish activities that the participants apply in their daily education and to analyze the opinions of teachers on this subject. Study group of the research consists of 12 teachers who have been working in Bolu province in 2016-2017 academic year. Research data were collected with semi-structured interview technique. The interview data were converted into written texts and these texts were analyzed descriptively. Research results demonstrate that teachers try to include Turkish activities in their daily education. However, it is also determined that teachers apply the common activities that are well known today and do not develop new
ones using new language teaching methods and strategies.

Keywords: Pre-school Education, Turkish Activities, Language Education, Interactive Reading


Bu çalışma okul öncesi öğretmenlerinin uygulamada kullandığı Türkçe etkinliklerinin ve bu etkinliklere ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Katılımcıların günlük eğitim akışları içerisinde yer alan Türkçe etkinliklerinin özelliklerini tanımak ve öğretmenlerin bu konudaki görüşlerini incelemek için nitel bir araştırma olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu 2016-2017 eğitim öğretim döneminde, Bolu ilindeki iki anaokulunda görev yapmakta olan 12 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak toplanmıştır. Görüşme verileri yazılı metin haline dönüştürülmüş ve bu dökümler betimsel olarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda; öğretmenlerin Türkçe etkinliklerine günlük eğitim akışları içerisinde yer vermeye çalıştıkları belirlenmiştir. Ancak öğretmenlerin günümüzde hala bilinen etkinlik türlerini kullandıkları ve yeni dil öğretimi yöntem ve stratejilerini kullanarak etkinlik yapılarını geliştirmedikleri de saptanmıştır.

Keywords: Okul Öncesi Eğitim, Türkçe Etkinlikleri, Dil Eğitimi, Etkileşimli okuma