Search An Article

Search within hundreds of thousands of academic publications metadata.

FOTOĞRAFTA TARİHSEL DEĞİŞİM: FOTOĞRAFIN ÖZÇEKİM’E DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNDEN İNSAN DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ ( HİSTORİCAL CHANGE İN PHOTOGRAPHY: EXAMİNATİON OF HUMAN BEHAVİOR FROM PHOTO TRANSFORMATİON İNTO SELFİE )

Author : Kevser GÜMÜŞ

Abstract

In the century, we see that the world’s and our lives are rapidly evolving, many factors in people’s lives change, concepts are perceptions differentiate and direct their lives. One of these changes; the emergence of new models in human behavior due to the return of photography to selfie with the effect on digital age. In order to present people’s changing social life and behaviors , it is aimed to explain the ‘’ selfie stream’’ through human behavior by taking a various perspective and presenting this transformation with a new point of view. In this article, first of all, photography has undergone a radical change with the digital revolution it has investigated, transforming it into selfie and its effect on human behavior. Besides, it is also emphasized that is the area where people display their behaviors in the context of creating their identity, making themselves visible, consuming quickly and egocentrism on social media.

In this article, the social and psychological reasons for taking selfies are included and people’s ,especially young people  , expressing  all kinds of moods, the message they want to give with sharing their own visuals are explained. Common trait seen in most people who share photo by taking selfies; they have a narcissistic feeling with the desire to be unique  and presenting themselves as they want to be on social media by creating a surreal virtual identity.

Keywords: Changing, Behavior, Photograph, Selfie, Social Media.


Yaşadığımız yüzyılda, dünyanın ve yaşamların hızla değiştiği, hayatımızda pek çok unsurun dönüştüğü, kavramların ve algıların farklılaşarak hayatımıza yön verdiğini görmekteyiz. Bu değişimlerden biri de; dijital çağ’ın etkisiyle fotoğrafın özçekime dönüşümü bağlamında insan davranışlarında yeni modellerin ortaya çıkmasıdır. Değişen sosyal hayat ve davranışlarımızı açıklamak amacıyla “özçekim akımını” farklı bir boyutta ele alarak insan davranışları üzerinden açıklamak ve bu dönüşümü yeni bir bakış açısıyla sunmak amaçlanmıştır. Bu makalede öncelikle fotoğrafın kendi içinde geçirdiği dijital devrimle köklü bir değişikliğe uğrayarak, özçekim’e dönüşmesi ve insan davranışları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Ayrıca sosyal medyada kişilerin kendilerine kimlik oluşturma, görünür kılma, hızlı bir şekilde tüketme ve benmerkezcilik bağlamında davranışlarını sergilediği alan olma özelliği de vurgulanmıştır.

Bu makalede kişilerin sosyal ve psikolojik olarak özçekim fotoğrafı çekilme nedenlerine de yer verilerek, insanların özellikle gençlerin her türlü ruh hallerini, vermek istediği mesajı, kendi görselini sunarak anlatması fenomen olma boyutunda açıklanmıştır. Özçekim çekerek paylaşım yapan kişilerin çoğunda görülen ortak özellik; biricik olma isteğiyle narsisist duyguya sahip olmaları, gerçeküstü sanal bir kimlik kurgulayarak sosyal medyada kendilerini olmak istedikleri gibi sunmalarıdır.

Keywords: Değişim, Davranış, Fotoğraf, Selfie, Sosyal Medya,