Search An Article

Search within hundreds of thousands of academic publications metadata.

YENİ ASUR DÖNEMİ’NDE ASUR DEVLETİ’NİN BATI SEFERLERİNİN İKTİSADİ KAZANIMLARI VE BU KAZANIMLARIN KORUNMASINA YÖNELİK FAALİYETLER ( The Economic Achievements of the Assyrian State's Western Campaigns in the Neo-Assyrian Period and Activities for the Protection of These Achievements )

Author : Cemre ASLAN -Okay PEKŞEN

Abstract

Assyrian State, one of the imperial powers of Ancient Mesopotamia, organized numerous military campaign over the different region due to the limited conditions brought by its geographical location. In this context, the said voyages to Anatolia, where raw material sand mineral resources are abundant, to today's Syria and Palestinian lands, where there is sufficient human potential in terms of providing free labor, and to the Eastern Mediterranean ports where commercial activities are carried out clearly show that a largepart of the country's economy is based on the military economy. As a result of the imperial policies carried out in this context, the Assyrian State provided the source of the development and construction activities in the country, and as a result, it achieved many agricultural and economic gains. The Assyrian State, which organized many military campaigns against potential enemies that would endanger these gains, thus aimed to protect its economic interests. In this study, it will be examined about the economic gains achieved by the Assyrian State as a result of the military expeditions and the activities carried out for the protection of these gains by using the information in the Assyrian king's annals.

Keywords: Anatolia, Assyrians, Mediterranean, Economy, Syria, War.


Eskiçağ Mezopotamya dünyasının emperyal güçlerinden biri olan Asur Devleti, bulunmuş olduğu coğrafi konumunun getirdiği kısıtlı şartlar sebebiyle farklı bölgelere sayısız askeri sefer düzenlemiştir. Bu bağlamda hammadde ve maden kaynaklarının bol miktarda bulunduğu Anadolu’ya, ücretsiz işgücünün sağlanması bakımından yeterli ölçüde insan potansiyelinin yer aldığı bugünkü Suriye ile Filistin topraklarına ve ticari faaliyetlerin yoğun olarak yürütüldüğü Doğu Akdeniz limanları üzerine gerçekleştirilen söz konusu seferler, ülke ekonomisinin büyük bir kısmının askeri ekonomiye dayalı olduğunu açık bir şekilde göstermektedir. Bu askeri seferler neticesinde, Asur Devleti ülke içerisindeki imar ve inşa faaliyetlerinin kaynağını temin etmiş, bunun sonucunda ise pek çok zirai ve iktisadi kazanımlar elde etmiştir. Bu kazanımlarını tehlikeye düşürecek olası düşmanlarına karşı da pek çok askeri sefer düzenleyen Asur Devleti böylelikle ekonomik menfaatlerini korumayı amaçlamıştır. Bu çalışmada Asur kral yıllıklarındaki bilgilerden hareketle Asur Devleti’nin askeri seferleri neticesinde elde ettiği ekonomik kazanımlar ve bu kazanımların korunmasına yönelik yürütülmüş olan faaliyetler hakkında incelemelerde bulunulacaktır.

Keywords: Akdeniz, Anadolu, Asurlular, Ekonomi, Savaş, Suriye